ORGANIZATORZY:


Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego


oraz


Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo IurisIII  ogólnopolska konferencja dla przedstawicieli zawodów prawniczych pt.

Pomocniczość czy etatyzm?

Państwo wobec rodziny i jej autonomii

Środki prawne oddziaływania organów władzy publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości

a konieczność respektowania  konstytucyjnej gwarancji ochrony życia rodzinnego

poręczonej w art. 47 Konstytucji RP

Konferencja ma charakter otwarty,


odbędzie się 16 lutego 2018 r. w godzinach 8:50 - 17:00


w sali A2 Collegium Iuridicum II na Wydziale Prawa i Administracji

 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.

Zapisy trwają do 13 lutego 2018


Video zaproszenie

IDEA KONFERENCJI

Celem konferencji jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o środki prawne jakie w polskim systemie prawnym zostały przyznane szeroko pojętym organom władzy publicznej oraz wymiarowi sprawiedliwości, a także sposób korzystania z nich w obliczu zagwarantowanego w art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochrony życia rodzinnego.

W dyskusji prawniczej na ten temat dostrzegalne są dwa przeciwstawiające się poglądy. Zgodnie z jednym z nich, organy władzy publicznej powinny korzystać z instrumentów przyznanych im przez prawo jedynie w sytuacji niemożliwości realizowania podstawowych funkcji przez rodzinę jako wspólnotę oraz jej poszczególnych członków. Drugi pogląd wskazuje na konieczność zapobiegania przez organy władzy publicznej ewentualnym nieprawidłowościom w rodzinie, co bezpośrednio wiąże się z koniecznością stosowania szeregu instrumentów prawnych, które mają temu służyć.

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Relacja autonomii rodziny a realizacja środków prawnych w toku postępowań przed sądami powszechnymi w sprawach małżeńskich i rodzinnych.
  • Funcjonowanie instytucji, które w zakresie swoich zadań podejmują działania istotne z punktu widzenia prawa do ochrony życia rodzinnego.
  • Prawodawstwo polskie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowania instytucji mających na celu zwalczanie przemocy w rodzinie.
  • Sposoby zabezpieczania praw rodziców w przypadkach odbierania dzieci z rodziny w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

PROGRAM KONFERENCJI

8:50 - 9:20 – Rejestracja uczestników

9:20 - 9:30 – Otwarcie konferencji

Panel I

9:30 - 11:20

Autonomia rodziny a władza publiczna

Autonomia rodziny w świetle polskiej konstytucji
dr hab. prof. UW Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawski)

Karcenie czy przemoc sprawiedliwa? Istota konstytucyjnych praw rodziny, test proporcjonalności i konieczności ich ograniczeń

adw. Jerzy Kwaśniewski (Prezes Instytutu Ordo Iuris)

Karnoprawne aspekty karcenia małoletnich

dr Krzysztof Szczucki (Uniwersytet Warszawski)

Godność i wartość rodziny na straży należnych jej praw

prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Czego nie mówią biegli w sprawach opiekuńczych. Założenia współczesnej psychologii n. t. dobra dziecka i roli rodziców

dr Olgierd Pankiewicz (Adwokat, Wrocław)

Sędzia wobec konfliktu małżeńskiego w sprawach o rozwód i separację
sędzia Ewa Rudnicka-Danielska
(Laureatka nagrody Sędzia Europejski 2004)

Panel II

11:45 - 13:55

Instrumenty prawne i procesowe jako środek ingerencji lub ochrony autonomii rodziny

10:50 - 11:20 Dyskusja

11:20 - 11:45 Przerwa Kawowa

Kto rozstrzyga o istotnych sprawach rodziny?
dr hab. prof. UWM Jerzy Krzynówek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Interwencje sądu w sprawach medycznych. Wybrane rodzinne konteksty i dylematy

dr Błażej Kmieciak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Ustawa 500 plus a obowiązek alimentacyjny w kontekście zasady pomocniczości

dr hab. prof. US Marek Andrzejewski (Uniwersytet Szczeciński)

Wsparcie czy ingerencja? Rodzina w świetle przepisów prawa i praktyki pomocy społecznej
Małgorzata Owczarska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi)


13:25 - 13:55 Dyskusja

13:55 - 14:45 Przerwa Obiadowa

Panel III

14:45 - 16:55
Autonomia rodziny - perspektywa interdyscyplinarna

Prawa rodzicielskie w jednostkach edukacyjnych

Anna Andrzejewska (Socjolog, specjalista ds. problemów rodziny)

Kreacja etosu społecznego poprzez aksjologiczne środowisko rodzinne

dr. hab. Zdzisława Kobylińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Family mainstreaming jako praktyczna realizacja pomocniczości państwa; czy za 25 lat realne jest ograniczenie plagi rozwodów do zera?

Marek Grabowski (Prezes Fundacji Mamy i Taty)

Autonomia rodziny jako warunek wypełnienia funkcji wychowawczej. Perspektywa badań i obserwacji psychologicznych

dr Szymon Grzelak (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej)

16:25 - 16:55 Dyskusja

16:55 - 17:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

  • dr hab. prof. UW Aleksander Stępkowski (Uniwersytet Warszawski)
  • adw. Jerzy Kwaśniewski (Prezes Instytutu Ordo Iuris)

PRELEGENCI

Dr hab. prof. USz Marek Andrzejewski (Uniwersytet Szczeciński)


Anna Andrzejewska

(Socjolog, specjalista

ds. problemów rodziny)

Marek Grabowski

(Fundacja Mamy i Taty)

Prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr Szymon Grzelak

 (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej)

Dr Błażej Kmieciak

 (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Dr hab. Zdzisława Marianna Kobylińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Adw. Jerzy Kwaśniewski

(Prezes Instytutu Ordo Iuris)

Dr hab. prof. UWM Jerzy Krzynówek

(Uniwersytet Warminsko-Mazurski)

Małgorzata Owczarska

(Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi)

Sędzia Ewa Rudnicka - Danielska

(Laureatka nagrody

Sędzia Europejski 2004)

Dr Olgierd Pankiewicz

(Izba Adwokacka we Wrocławiu)

Dr hab. prof. UW Aleksander Stępkowski

(Uniwersytet Warszawski)

Dr Krzysztof  Szczucki

(Uniwersytet Warszawski)

(po kliknięciu w zdjęcie wyświetli się biogram)

  PATRONATY HONOROWE

  PATRONATY MEDIALNE

KONTAKT


Telefon: (22) 404 38 50 

E-mail: konferencja@ordoiuris.pl

© 2018 Ordo Iuris. All Rights Reserved.